Насловна
Контакти
 

Цени за топлинска енергија

Цените се дефинирани од Регулаторната комисија за енергетика на Р. Македонија, и се достапни тука.

 

Одлуки за цени, од регулаторна комисија

О Д Л У К А за утврдување на регулиран максимален приход и тарифни ставови за вршење на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија за греење за 2012 година на СНАБДУВАЊЕ ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје

О Д Л У К А за одобрување на регулиран максимален приход и тарифни ставови за 2012 година за вршење на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија за греење на СНАБДУВАЊЕ ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје

О Д Л У К А за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на регулиран максимален приход и тарифни ставови за вршење на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија за греење за 2011 година на СНАБДУВАЊЕ ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје

О Д Л У К А за утврдување на регулиран максимален приход и тарифни ставови за вршење на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија за греење за 2011 година на СНАБДУВАЊЕ ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје

О Д Л У К А за одобрување на регулиран максимален приход и тарифни ставови за 2011 година за вршење на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија за греење на СНАБДУВАЊЕ ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје

О Д Л У К А за утврдување на регулиран максимален приход и тарифни ставови за вршење на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија за греење за 2010 година на СНАБДУВАЊЕ ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје

О Д Л У К А за одобрување на регулиран максимален приход и тарифни ставови за 2010 година за вршење на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија за греење на СНАБДУВАЊЕ ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снабдување Центар ДООЕЛ - Скопје, 02 / 3204 - 410, contact@snabduvanjecentar.mk